Stavovské a profesijné organizácie

Vecná pôsobnosť k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom je určená pre skupiny študijných odborov a skupiny učebných odborov, v ktorých sú jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory zaradené a vykonávajú ju príslušné stavovské organizácie a príslušné profesijné organizácie:

Vecná pôsobnosť

Sektoroví experti za SaPO

Kontaktné údaje

Stavovské a profesijné organizácie s vecnou pôsobnosťou v OVP

RÚZ vznikla v roku 2004 a aktuálne je najreprezentatívnejšou organizáciou zastupujúcou záujmy zamestnávateľov na Slovensku.

Ako oficiálny sociálny partner a člen Hospodárskej a sociálnej rady SR reprezentuje viac ako 1300 členov, zamestnávajúcich viac ako 250 tisíc zamestnancov vo všetkých odvetviach hospodárstva.

Aktívne sa zapája do legislatívneho procesu vo všetkých jeho fázach a zároveň v spolupráci so svojimi členmi a partnermi neustále prichádza s návrhmi opatrení na zlepšovanie podnikateľského prostredia.

RÚZ je aktívna aj na medzinárodnej úrovni, je členom významných nadnárodných zamestnávateľských organizácií BUSINESSEUROPE, BIAC a IOE.

AZZZ SR je vrcholovou zamestnávateľskou organizáciou v Slovenskej republike. Jej členmi sú zamestnávateľské a podnikateľské zväzy a združenia s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky takmer vo všetkých odvetviach hospodárstva. AZZZ SR je združením – organizáciou zamestnávateľov podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je súčasťou Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky a bola založená  na vytváranie podmienok pre dynamický rozvoj podnikania v SR a na ochranu a presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov svojich členov

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla na základe zákona č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách pôvodne s povinným členstvom.

Pôsobí na celom území Slovenska (v každom krajskom meste je zriadená regionálna komora SOPK) a je zameraná na ochranu a podporu podnikania a na koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí. Členmi SOPK sú právnické aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v hospodárskych odvetviach alebo ktoré majú svojím zameraním vzťah k podnikateľskej činnosti.

Od roku 1996 je členstvo v Komore dobrovoľné. SOPK má zastúpenie aj v medzinárodných komorách, a to v Združení európskych obchodných a priemyselných komôr Eurochambres so sídlom v Bruseli a v Medzinárodnej obchodnej komore so sídlom v Paríži. Z odvetvového hľadiska sú členmi SOPK podnikateľské subjekty naprieč celým hospodárstvom – výrobné, obchodné firmy, banky, poisťovne, spoločnosti poskytujúce služby, poľnohospodárske a potravinárske subjekty – a tiež stredné odborné školy. Z hľadiska veľkosti sú členmi SOPK veľké firmy so slovenským i zahraničným kapitálom, holdingy, akciové spoločnosti až po menšie spoločnosti s ručením obmedzeným. Členovia SOPK sa podieľajú na tvorbe hrubého domáceho produktu Slovenska 84 percentami a na exporte Slovenska takmer 90 percentami.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) predstavuje v súlade so zákonom č. 30/1992 Zb. v znení neskorších predpisov neštátnu, verejnoprávnu a samosprávnu inštitúciu, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovania poľnohospodárstva a potravinárstva v Slovenskej republike.

Členmi SPPK sú fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v poľnohospodárstve, potravinárstve a v biologických, technických a obchodných službách pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo, ako aj samosprávne organizácie v rezorte pôdohospodárstva a iné subjekty. V záujme presadzovania oprávnených záujmov svojich členov komora navzájom spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o SPPK a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Svoju činnosť realizuje SPPK prostredníctvom centrálneho úradu a siete 38 regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr (RPPK) a 4 regionálnych komôr so štatútom (RKŠ). Regionálne komory nemusia byť organizované iba teritoriálne a môžu byť zakladané aj na inom ako územnom princípe. Členstvo v SPPK je dobrovoľné.

V oblasti odborného vzdelávania a prípravy je vecne zodpovednou organizáciou za skupiny odborov 29 Potravinárstvo, 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. 43 Veterinárne vedy a 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II.

Slovenská lesnícka komora je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.

Slovenská živnostenská komora je právnická osoba, ktorá ovplyvňuje oblasť živnostenského podnikania na Slovensku. Jej úlohou je rozvoj a ochrana malého a stredného podnikania prostredníctvo vzdelávania a odborného dohľadu. Vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti pre remeselné živnosti. Členstvo v komore je dobrovoľné.

Bola zriadená na základe zákona č. 126/1998 Z. z. dňa 12. decembra 1998. Sídli v Žiline na ulici Dolné Rudiny 3.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy združuje priemyselné zväzy z oblasti automobilového, elektrotechnického, strojárskeho a hutníckeho priemyslu. Spolu reprezentuje viac ako 1 000 firiem. Ich záujmy obhajuje ako člen Hospodárskej a sociálnej rady SR a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

Stavovská organizácia Slovenská banská komora vznikla na základe Zákona č. 59/1998 Z.z.,

Slovenská banská komora (ďalej len SBK ) so sídlom v Banskej Štiavnici má svoj úrad v Prievidzi ulica Matice slovenskej 10.

SBK je neštátna samosprávna právnická osoba, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov jej členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky v odvetví baníctva, geológie a v činnostiach vykonávaných banským spôsobom.

SBK vyvíja činnosť na podporu a ochranu podnikania svojich členov v tuzemsku a v zahraničí.

SBK spolupracuje pri tvorbe legislatívy, dáva odborné stanoviska, je členom odborných viacerých komisií, jej členovia sú prizývaní k rokovaniam vo výboroch NR SR.  

SBK má vypracované svoje Stanovy, Volebný a rokovací poriadok.

SBK združuje ťažobné organizácie, vedecké inštitúcie a ústavy, školy, Občianske združenia, súkromných podnikateľov atď.

V roku 2020 sa konalo už XXIII. VZ SBK kde sa hodnotí činnosť za uplynulý rok.

SBK má svoj riadiaci orgán – predstavenstvo SBK ktorého predsedom predstavenstva je

Dr.h.c. prof. Ing. Michal Cehlár , PhD, dozornú radu a úrad SBK.