Aktuálne informácie

Ciele a úlohy

 

Cieľom RZ OVP je spojenie reprezentatívnych stavovských a profesijných organizácií za účelom jednotného pôsobenia a zastupovania záujmov zamestnávateľov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na povolanie na celoštátnej a regionálnej úrovni, ktorého dôsledkom bude zabezpečenie funkčného systému odborného vzdelávania smerujúceho k príprave na povolanie podľa potrieb trhu práce.

Rada zamestnávateľov je dobrovoľné odborné združenie zástupcov každej stavovskej organizácie a profesijnej organizácie.

Spôsob vymenúvania členov, dôvody zániku členstva, spôsob rokovania a podrobnosti o činnosti upravuje štatút rady zamestnávateľov, ktorý vydala rada zamestnávateľov po prerokovaní
v rade vlády.

 

Zloženie

 

Členské organizácie majú v rade zamestnávateľov pre OVP svojich nominantov a rade predsedá jej predseda, ktorý je volený všetkými členmi rady prostredníctvom verejného hlasovania.

 

V máji 2021 bol znovu zvolený členmi rady na nové trojročné obdobie do pozície predsedu Andrej Hutta.

Aktuality

 

Andrej Hutta – predseda Rady zamestnávateľov aj na ďalšie 3 roky.

Rada zamestnávateľov pre OVP koordinuje aktivity stavovských a profesijných organizácií v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a špecificky v oblasti duálneho vzdelávania. Je partnerom pre ministerstvá, štátne organizácie, samosprávu, školy a zamestnávateľov ako aj odbornú verejnosť. Jej cieľom je pokračovať v transformácii odborného vzdelávania a zabezpečiť efektívne prepojenie trhu práce na stredné školy a vzdelávacie inštitúcie na Slovensku. Na svojom rokovaní dňa 11.5.2021 bol Andrej Hutta zvolený do jej čela na ďalšie 3 roky. Gratulujeme!

Návšteva Talentcentra

Návšteva Coffee Veronia

Rada zamestnávateľov navštívila 24. júna 2021 Talentcentrum v Nitre. Talentcentrum je inovatívna podpora pri kariérovom smerovaní žiakov základných škôl, najmä ôsmakov a deviatakov. Žiaci získajú komplexné informácie a možnosti pre konkrétne odpovede na otázky, týkajúce sa ich predstáv o štúdiu a práci. Žiakom je pripravený program, ktorý im poskytne inšpirácie a pomôcky, aby sa dokázali lepšie rozhodnúť o budúcom vzdelávaní, s perspektívou uplatnenia v povolaní.

V rámci Rady zamestnávateľov sme sa zastavili v Seredi na dobrú kávičku v pražiarni Coffee Veronia. Nielen, že sme sa zoznámili so zapálenými ľudmi pre svoje povolanie, ale sme si pozreli ako sa pripravuje voňavá kávička v celom procese od praženia až po servírovanie.